AKČNÍ PRODUKTY

close

Reklamační řád a záruční podmínky

Platí pro internetový obchod Augustinus.cz

vypracované v souladu s příslušnými ustanoveními slovenského občanského zákoníku a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele i zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů v aktuálním znění a vztahuje se na výrobek a/nebo zboží (dále jen "zboží"), u kterého jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.

 

čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. V případě reklamace je třeba doručit zboží včetně kompletního příslušenství na níže uvedenou adresu:

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:
Augustinus
Trenčianska 827/81
Nová Dubnica
018 51
Slovensko

Kupující je povinen zaslat spolu s reklamovaným zbožím i řádně vyplněný a podepsaný reklamační formulář, který je volně přístupný na internetové stránce www.augustinus.cz. Bez vyplněného reklamačního formuláře se všemi požadovanými údaji nelze přijmout zboží k reklamaci a zásilka bude zaslána zpět Kupujícímu na náklady Kupujícího. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.

1.2. Společnost Ms-Augustinium s.r.o. (dále jen "Společnost" a nebo také "Prodávající") tímto reklamačním řádem v souladu se slovenským § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona č. 372/1990 Z. z. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů informuje spotřebitele (dále "Kupující") o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav.

 

Čl. 2 ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÉHO ZBOŽÍ

2.1. Při přebírání zboží je Kupující povinen zkontrolovat:

 • zda mu bylo dodáno zboží v souladu s objednávkou,
 • zda mu bylo zboží dodáno v množství v souladu s objednávkou,
 • zda je zboží nebo jeho obal poškozen.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v zákonné záruční době. Záruční doba je 24 měsíců pokud není výslovně uvedeno jinak.

2.2. U zboží prodávaném za nižší cenu z důvodu vady resp. poškození, je záruční doba 24 měsíců. Prodávající však neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána co Kupující bere na vědomí.

2.3. Použitého zboží Prodávající poskytuje záruční dobu v trvání 12 měsíců.

2.4. Záruku si Kupující uplatňuje u Společnosti, která je provozovatelem Internetového obchodu.

2.5. Doba v trvání od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nezapočítává. V případě výměny zboží za nové zboží, začne běžet nová záruční doba v příslušné délce podle druhu zboží.

2.6. Uplynutím záruční doby zaniká právní nárok na odstranění vad, které vznikly a nebo vzniknou na zboží.

2.7. V případě prodejní akce, kdy Prodávající Kupujícímu poskytne další bezplatný zboží jako dar se na tento dar nevztahuje záruční doba a tento reklamační řád, protože jde o darování ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a tedy nikoli o koupené zboží. V případě, že Kupujícímu vznikne právo na odstoupení od smlouvy je povinen Prodávajícímu spolu s koupeným zbožím vrátit i veškeré zboží, který přijal od Prodávajícího spolu s koupeným zbožím, tedy například i darovaný zboží.

 

Čl. 3 UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Kupující je povinen uplatnit své právo z odpovědnosti za vady na zboží u Prodávajícího a to v zákonem stanovené lhůtě. Způsob uplatnění vad na zboží spočívá v následujících krocích (i) vyplnění reklamačního formuláře, (ii) zpětné zabalení reklamovaného zboží, (iii) zaslání reklamovaného zboží spolu se záručním listem a vyplněným reklamačním formulářem na adresu Prodávajícího uvedenou v tomto reklamačním řádu.

3.2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku. Prodávající doporučuje Kupujícímu zaslat reklamované zboží prostřednictvím České pošty, a.s. nebo jiného přepravce zboží, avšak ne na dobírku.

3.3. Prodávající rozhodne o reklamaci podle svých možností ihned po doručení reklamovaného zboží, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud to vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu spolu se všemi požadovanými dokumenty.

 3.4. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace informovat Kupujícího o přijetí zboží k reklamaci. Toto potvrzení bude zasláno Kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v reklamačním formuláři. Stejně bude Kupujícímu zaslán sken reklamačního protokolu.

3.5. O výsledku reklamace bude Kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo emailem a zároveň mu bude doručen reklamační protokol a to prostřednictvím e-mailu, nebo doporučenou poštou.

 

Čl. 4 OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

4.1. Kupující je při reklamaci zboží povinen předložit následující dokumenty:

* doklad o koupi zboží a nebo záruční list;
* reklamační formulář;
* reklamované zboží;

4.2 Záruka se nevztahuje na poškození zboží vzniklé mimo jiné zejména:

 1. přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením,
 2. znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, zanedbáním péče o zboží,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá,
 4. vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem, vniknutím vody, ohněm,
 5. zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy, montáž nebo úpravy),
 6. při používání zboží v rozporu s návodem, technickými normami, jinou dokumentací zboží či s účelem, na který je zboží určeno,
 7. mechanickým poškozením, zejména roztržený, proříznutý, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a pod.,
 8. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 9. po uplynutí záruční doby.

4.3 Poškození reklamovaného zboží nesmí být způsobeno účelně fyzicky, živelnou událostí, válečným útokem, teroristickým útokem, občanskými nepokoji. V případě, že zboží obsahuje plomby plombované Prodávajícím nesmí být poškozeny.

4.4 Reklamace musí být uplatněna v záruční době.

 

Čl. 5 ZPŮSOB VYBAVENÍ REKLAMACE

5.1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu vyřešení reklamace rozhoduje Prodávající, který je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

5.2. Prodávající může namísto odstranění vady vyměnit porouchaný zboží za nový, nepoškozený, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

5.3. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, a tato vada brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat, má Kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od Kupní smlouvy (vrácení peněz).

5.4. Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po jejím alespoň dvou předchozích opravách.

5.5. Pokud prodávající reklamaci nevybaví do 30 dnů, Kupující má stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, t. j. právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

5.6. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku, na které se dohodnou Kupující a Prodávající. Po potvrzení oběma stranami bude sleva uplatněna.

5.7. Pokud má Kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je na rozhodnutí Kupujícího, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit. Právo na dohodu mezi Prodávajícím a Kupujícím tímto není dotčeno.

 

Čl. 6 VYZVEDNUTÍ VÝROBKU Z REKLAMACE

6.1. Kupující je povinen si vyzvednout reklamovaný výrobek ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení o ukončení reklamace. V případě uplynutí 30 denní lhůty podle výše uvedeného si bude Prodávající účtovat skladné ve výši 15 Kč plus DPH/den.

6.2. V případě nevyzvednutí si výrobku Kupujícím ani po 6 měsících od vyzvání bude s výrobkem naloženo podle ustanovení § 656 slovenského zákona č. 40/1964 Zb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 7 NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

7.1. Kupující má právo uplatnit si u Prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, zaviněné výrobcem, dodavatelem nebo Prodávajícím a to v případě, že se na zboží vztahuje záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže, neodborného uvedení zboží do provozu, při neodborné manipulaci se zbožím, při porušení ochranných pečetí a nálepek a použitím zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího zaniká i neoznámením zjevných vad při převzetí zboží. Nárok na uplatnění záruky zaniká i v případě používání zboží v rozporu s návodem k použití, pokud je tento součástí balení zboží. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození zboží, které bylo způsobeno přepravcem zboží při doručování zboží.

7.3. Kupující má právo na bezplatnou záruční opravu. V případě, že Prodávající zjistí, že zboží nesplňuje podmínky pro uplatnění záručního servisu má právo od Kupujícího požadovat náhradu hotových vynaložených výdajů.

7.4. Kupující má právo kontaktovat Prodávajícího za účelem získání informací o možnosti záručního servisu.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.9.2015 Změny reklamačního řádu vyhrazeny.