Sleva 20% na všechna digitální piana GEWA. Zadejte slevový kupón GEWA20 v košíku při nákupu a získejte jedinečnou slevu 20% na kvalitní německá digitální piana.

close

Obchodní podmínky

 I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Ms-Augustinium s. r. o.
IČ:47219670
DIČ:2023802341
IČ DPH: SK2023802341
se sídlem: Klincová 35, 821 08 Bratislava
zapsáno v Městském soudu Bratislava III, odd. Sro , vložka 90112/B

kontaktní údaje:
email: info@augustinus.cz
telefon: +420702888475
www.augustinus.cz

(dále jen „prodávající“)  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese….. (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko v košíku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. Ohledně stavu objednávky může dodavatel kontaktovat kupujícího telefonicky, emailem nebo SMS zprávou.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího IBAN: SK73 8330 0000 0022 0153 6775, č. účtu:2201536775/2010 vedený u Fio banka, a.s.
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek Trenčianska 827/81, 018 51 Nová Dubnica, Slovensko.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 8 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě nebo převodem na bankovní účet určený kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Osobní údaje

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámitprodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu amailovou adresu a číslo účtu. V případě, že prodávající zpracovává i jiné osobní údaje kupujících,zpracovává je v rozsahu potřebném ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

2. Kupující resp. dotyčná osoba (dále jako „kupující“ nebo „dotčená osoba“) poskytuje osobníúdaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvya další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícíma proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů jevystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávkya to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace naInternetovém obchodě, realizování marketingových aktivit, informací o novinkách a akciovýchnabídkách.

3. Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob pro marketingové účely na základě jejichžádosti resp. souhlasu dotyčné osoby v souladu s § 11 ods. 1 zák. čj. 122/2013 Sb. o ochraněosobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů. Dotčená osoba projeví svůj souhlas sezpracováním osobních údajů pro tento účel při objednání výrobku a/nebo zboží prostřednictvímInternetového obchodu, při registraci na Internetovém obchodě, nebo jiným vhodným způsobem.Dotčená osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávkynebo při registraci na Internetovém obchodě, aby Prodávající zpracoval a uschovával její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa při činnosti Prodávajícího týkající se zasíláníinformací o novinkách a akciových nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systémuMarketing. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účeluzpracování osobních údajů Kupujícího.

4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu ust. § 10 odst. 1 písm. 3 písm. b) zákona122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů bude prodávající jakoprovozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jehosouhlasu jako dotyčné osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděnoprodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího jenezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

Kupující zasláním objednávky Prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11ods. 1 zákona č . 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ZnOOÚ“), aby Prodávající zpracovával a uschovával jeho osobní údaje v rozsahu podle bodu 23.1. ato pro účely uvedené v bodě 9.2 Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícíhozacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Prodávající po splnění účeluzpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů Kupujícího v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm.1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoli písemnouformou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Kupujícím Prodávajícímu.
 
5. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na webstránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.
6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně pro účel uvedený v bodě 2 Obchodních podmínek část Osobní údaje.

7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby se osobníúdaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.
 
8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údajev souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecnězávazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

9. Kupující má právo na základě písemné žádosti od Prodávajícího vyžadovat

 • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,
 • v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačnímsystému v rozsahu:
  1. identifikační údaje Prodávajícího a zástupce Prodávajícího, byl-li jmenován,
  2. identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud Prodávající při získávání osobníchúdajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
  3. účel zpracování osobních údajů,
  4. seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZnOOÚ
  5. doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracováníosobních údajů potřebné pro Kupujícího k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
   • poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokudprodávající získává osobní údaje Kupujícího na základě souhlasu Kupujícího podle § 11ZnOOÚ, oznámí jí i dobu platnosti souhlasu, a pokud Kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona, Prodávající oznámí Kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
    - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněno,
    - třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
    - formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny,
    - třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenososobních údajů.

10. Při vydání rozhodnutí podle odstavce 14. je Kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:

1) v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje na zpracování,
2) v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
3) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
4) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
5) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,
6) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Kupujícího.

11. Právo Kupujícího podle bodu 10 Obchodních podmínek část Osobní údaje bodu 3 a 4 lze omezit, pouze pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana Kupujícího nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

12. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u Prodávajícího namítat vůči

 • zpracovávání jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
 • využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku,
 • poskytování titulu, jména, příjmení a adresy Kupujícího pro účely přímého marketingu.

13. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo u Prodávajícího kdykoli namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka Kupujícího je oprávněná, Prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování Kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

14. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí Prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat Prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž Prodávající je povinen žádosti Kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje Kupujícího ve lhůtě dle bodu 21. Obchodních podmínek čásť Osobní údaje Kupující nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upravena opatření na zajištění oprávněných zájmů Kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku Kupujícího, nebo pokud Prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů Kupujícího.

15. Pokud Kupující uplatní své právo

 • písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem Kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
 • osobně ústní formou do protokolu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis Kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat Kupujícímu,
 • u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

16. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

17. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

18. Pokud Kupující nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

19. Žádost Kupujícího podle bodu 9., 10. 1), 3) až 6), a bodu 12. až 14. vyřídí Prodávající bezplatně.

20. Žádost Kupujícího dle bodu 10. 2) vyřídí Prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, s pořízením technických nosičů a s odesláním informace Kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

21. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost Kupujícího podle odstavců 19. a 20. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

22. Omezení práv Kupujícího dle bodu 11. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

23. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu právo prodat dopravci nutné minimum osobních údajů pro bezproblémové doručení zboží (jméno, adresa, telefon, e-mail).

24. Prodávající prohlašuje že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje Kupujícího pro účely uvedené v bodě 2. Obchodních podmínek část Osobní údaje prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Budča 1039, 962 33 Budča
IČO: 36 624 942
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č.j. 9084/S

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava
IČO: 260 87 961
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184

SDS spol. s r.o.
Sídlo: Podbiel 95, 027 42 Podbiel
IČO: 31 579 604
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 945/L

RSC Logistics, logistické družstvo
Sídlo: Masarykovo nábřeží 2018/10, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 48151556
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 63564

Geis SK s.r.o.
Sídlo: Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČO: 31 324 428
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S

Geis CZ s.r.o.
Sídlo: Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany
IČO: 44567359
Spisová značka v OR: C 14475 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo: Pri letisku 5, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 35834498
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka č. 26367/B

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Sídlo: Modletice 135, 251 01 Modletice
IČO: 61329266
Spisová značka v OR: 52346 C vedená u rejstříkového soudu v Praze

Jako kupující jsem si vědom skutečnosti, že výše uvedené souhlasy jsem oprávněn kdykoli odvolat písemnou formou. Jako kupující prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s § 15 ods. 1 informován/a o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem, které jsou zveřejněny na Internetovém obchodě.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – marketing

Tímto uděluji souhlas podle § 11 zákona č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu emailová adresa společností Ms-augustinium s.r.o., se sídlem Klincová 35, Bratislava 821 08 IČ: 47219670 na marketingové účely. Zároveň souhlasím s tím, aby byly mé osobní údaje poskytnuty třetím stranám. Prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s § 15 ods. 1 informován/a o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem.

25. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

XI. Prodloužená záruka
ÚČEL, ROZSAH A TRVÁNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

1. Doplňkovou službou Prodloužená záruka se rozumí činnost prodávajícího nebo jím určených třetích osob sestávající z přijímání oznámení o vadách zboží, jejich posuzování a odstraňování po uplynutí záruční doby způsobem a za podmínek stanovených tímto oddílem (dále jen „Prodloužená záruka“). Prodloužená záruka není zodpovědností prodávajícího za vady zboží dle obecně závazných právních předpisů, ale komerční služba nabízená kupujícímu za úplatu. Výše odplaty za službu Prodloužená záruka je pro každé zboží individuální a kupujícímu je sdělena prostřednictvím e-shopu v procesu tvorby objednávky.

2. Neurčuje-li tento oddíl jinak, na právní vztahy mezi smluvními stranami vyplývající z Prodloužené záruky se vztahuje Reklamační řád.

3. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na ty vady, na které se vztahuje záruka dle Reklamačního řádu. Případy, pro které zaniká nárok na bezplatnou opravu dle Reklamačního řádu, jsou zároveň případy, pro které může prodávající odmítnout plnění z Prodloužené záruky. Prodávající může dále odmítnout plnění v případě, že kupující neuplatnil svůj nárok z Prodloužené záruky bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nebo že zboží navzdory vadě dále používal.

4. Prodloužená záruka začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy uplynula záruční doba určená obecně závazným právním předpisem nebo dohodnutá smluvními stranami.

UPLATNĚNÍ A ZPŮSOB VYBAVENÍ NÁROKU Z PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
5. Pokud kupující uplatňuje nárok z Prodloužené záruky, je povinen učinit tak způsobem určeným k uplatnění reklamace dle Reklamačního řádu. K tomuto účelu kupující využije reklamační formulář, který tvoří přílohu č. 4 těchto OP.

6. Kupující je povinen uplatnit nárok z Prodloužené záruky bez zbytečného odkladu poté, co se vada zboží projevila. V opačném případě nárok z Prodloužené záruky zaniká.

7. V případě odstranitelné vady zboží, na kterou se Prodloužená záruka vztahuje, prodávající zajistí jeho bezplatnou opravu.

8. V případě neodstranitelné vady zboží, na kterou se Prodloužená záruka vztahuje, je kupující oprávněn zboží vrátit a prodávající mu vyplatí zůstatkovou hodnotu zboží ve formě finančního kreditu, který může kupující uplatnit při dalším nákupu u prodávajícího nebo prodávající nabídne kupujícímu podobný produkt.

9. Zůstatková hodnota zboží se vypočítá snížením kupní ceny o jedno procento za každý, i započatý měsíc ode dne doručení zboží.

10. Prodávající vyřídí nárok z Prodloužené záruky bez zbytečného odkladu, avšak vyřízení takového nároku může v odůvodněných případech přesáhnout 30 dní, zejména je-li to nezbytné z důvodu časově náročné diagnostiky vady a/nebo opravy zboží.

11. Prodloužená záruka začíná běžet dle tohoto oddílu bez ohledu na to, zda a kolikrát kupující uplatnil reklamaci během záruční doby, není-li dále uvedeno jinak. Pokud byla reklamace uplatněna během záruční doby v souladu s Reklamačním řádem vyřízena

 • opravou reklamovaného zboží, nemá tato skutečnost vliv na začátek běhu Prodloužené záruky,
 • výměnou zboží, Prodloužená záruka začne běžet dnem následujícím po dni, kdy uplynula záruční doba na vyměněné zboží,
 • vrácením kupní ceny, resp. odstoupením od smlouvy, Prodloužená záruka zaniká,
 • poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny, nemá tato skutečnost vliv na začátek běhu Prodloužené záruky, avšak Prodloužená záruka se nevztahuje na vady zboží, pro které byla přiměřená sleva poskytnuta,
 • odůvodněným zamítnutím reklamace, nemá tato skutečnost vliv na začátek běhu Prodloužené záruky.

ZÁNIK PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
12. Služba Prodloužená záruka zaniká

 1. uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
 2. odstoupením některé smluvní strany od smlouvy,
 3. odstoupením kupujícího - spotřebitele od smlouvy o doplňkové službě Prodloužená záruka.

13. V případě zániku Prodloužené záruky podle písm. b) a c) předchozího odstavce prodávající vrátí kupujícímu poplatek za Prodlouženou záruku způsobem a za podmínek stanovených těmito OP. Ustanovení těchto OP o odstoupení od smlouvy tímto nejsou dotčena.

14. Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o doplňkové službě i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení pouze od smlouvy o doplňkové službě nemá vliv na trvání kupní smlouvy. Postup při odstoupení od kupní smlouvy dle těchto OP se přiměřeně použije i pro odstoupení od doplňkové smlouvy.

15. Pokud některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, ruší se i služba Prodloužená záruka a prodávající vrátí kupujícímu poplatek za Prodlouženou záruku způsobem a za podmínek stanovených těmito OP. Ustanovení těchto OP o odstoupení od smlouvy tímto nejsou dotčena.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které vzniknou v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahy mezi prodávajícím a kupujícím na základě těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem Slovenské republiky. Smluvní strany se dohodly, že v případě řešení jakýchkoliv sporů soudní cestou mezi prodávajícím a kupujícím je dána příslušnost soudů Slovenské republiky.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 

V Bratislave dne 1. 9. 2015 Ms-Augustinium s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - Reklamační řád a záruční podmínky

Příloha č. 2 Obchodních podmínek - Informace o provozovateli internetového obchodu

Příloha č. 3 Obchodních podmínek - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 4 Obchodních podmínek - Reklamační list

Příloha č. 5 Obchodních podmínek - Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy